Ngoài Tầm Kiểm Soát: Đụng Độ - Out Of Sight: Reach Me Việt Sub (2014)Ngoài Tầm Kiểm Soát: Đụng Độ - Out Of Sight: Reach Me Việt Sub (2014)