Những Ngày Sấm Dậy - Days Of Thunder Việt Sub (1990)Những Ngày Sấm Dậy - Days Of Thunder Việt Sub (1990)http://phim.pw/