Nữ Hoàng Băng Giá: Chuyện Làm Phim - The Story Of Frozen: Making A Disney Animated Classic Việt Sub (2014)Nữ Hoàng Băng Giá: Chuyện Làm Phim - The Story Of Frozen: Making A Disney Animated Classic Việt Sub (2014)