Thứ Sáu Ngày 13 Phần 4 - Friday The 13Th Part Iv: The Final Chapter Việt Sub (1984)Thứ Sáu Ngày 13 Phần 4 - Friday The 13Th Part Iv: The Final Chapter Việt Sub (1984)http://phim.pw/