Viên Đạn Thích Khách - Sofia Assassins Bullet Thuyết Minh (2012)Viên Đạn Thích Khách - Sofia Assassins Bullet Thuyết Minh (2012)http://phim.pw/